توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار

موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه، با هدف پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی؛ علاوه ‌بر حمایت از دختران بی‌سرپرست، بدسرپرست و در معرض آسیب؛ از زنان سرپرست خانوار نیز در حوزه‌های مالی، درمانی و آموزشی، حمایت می‌کند. درحال‌حاضر نزدیک به ۱۲۰ خانواده‌ی نیازمند در تهران، جیرفت و هامون، تحت پوشش خدمات حمایتی مــهــرطه هستند.