بانیِ مــهــر گرامی،

خانواده‌ی مــهــرطه مانند هر خانواده‌ی دیگر، در تلاش برای تامین نیازهای دختران خود بوده است و آنان را از کودکی تا زمان استقلال و تشکیل خانواده حمایت می‌کند.

در کنار حفظ و حمایت این خانواده، فعالیت‌های مستمری در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار داشته است و پروژه‌های مدرسه‌سازی هامون، جیرفت و سیستان را با تامین هزینه‌های تحصیلی کودکان این مناطق دنبال می‌کند.

برای مــهــرورزی و حمایت مالی در هرکدام از بخش‌های:

  • هزینه‌ی جاری زندگی یک کودک
  • کمک‌هزینه‌ی تشکیل زندگی و جهیزیه
  • حمایت از زنان سرپرست خانوار
  • کمک‌هزینه‌ی تحصیل کودکان جیرفت، سیستان

و…

از روش‌های زیر استفاده کنید: