گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۱


ما در خیریه مــهــرطه همیشه بيشترين تلاش را داریم تا محيط مــهــرطه را از فضایی پرورشگاهی و يتيم‌خانه‌ای، به یک خانواده نزدیک كنيم.

تجربه‌ی نگهداری از دختران در معرض آسيب، به ما نشان داد كه اين كودكان بی‌گناه به‌لحاظ فرهنگی تا چه حد تحت فشار و نگاه‌های آزاردهنده قرار دارند و حمايت گسترده از آن‌ها از چه اهميتی برخوردار است.

درحقيقت به‌دليل اهميتی كه نهاد خانواده در هويت‌بخشی به افراد در جامعه‌ی ايرانی دارد؛ چنين فقدانی، رنج روحی و روانی بسياری را بر اين كودكان تحميل می‌كند. همين مسئله باعث شد كه ما در خیریه مــهــرطه همیشه بيشترين تلاش را داشته باشيم تا محيط مــهــرطه را از فضایی پرورشگاهی و يتيم‌خانه‌ای، به یک خانواده نزدیک كنيم.

در اين راه، نه‌تنها گريزی از آموزش به مربيان نبود؛ بلكه دائم ناچار بوديم به مربيان فرزندان در مدارس، پشتيبانان آن‌ها و افرادی كه به‌نوعی با بچه‌ها در ارتباط هستند نيز بياموزيم كه درعين‌حال كه بايد نسبت به آن‌ها دغدغه داشت، نبايد به فرزندان مــهــرطه نگاه ترحم‌آميزی داشته باشند و آن‌ها را به‌عنوان كودكانی عادی در ميان خود بپذيرند.

تلاش موسسه نیکوکاری مــهــرطه بر آن بود تا با تغيير الگوی زندگی فرزندان، عزت نفس آن‌ها را تقويت کند و از طرفی به داوطلبان و مجموعه‌ی مهرطاها آموزش داده می‌شود كه فرزندان ساكن در شبه خانواده‌ها به‌عنوان فرزندانی عادی در جامعه پذيرفته شوند.

«گزارش عملکرد موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه در سال ۱۳۹۱»؛ برای مطالعه یا دانلود، کلیک کنید.


این مطلب را به اشتراک بگذارید