پروژه‌ی جیرفت

مدرسه‌سازی، توانمندسازی و حمایت از زنان