گزارش کامل پروژه‌ی جیرفت

هدف از اجرای این پروژه، ارتقای وضعیت کودکان و افزایش سطح آگاهی اهالی  روستا به‌خصوص مادران، به‌منظور کاهش محرومیت و فقر، ارتقای سطح بهداشت، کاهش بازماندگی از تحصیل به‌خصوص در دختران و افزایش توانایی فردی و اجتماعی گروه هدف پروژه می‌باشد.