ثبت‌نام مدرسه و هزینه تحصیل

کوله‌ مــهــربانی

دخـتـران محصل مــهــرطه را در شور و شوق سال جدید تحصیلی بدرقه کنید.

هر سهم مشارکت پر کردن کوله مهربانی ۴۵ هزار تومان

مــــن هم سهـیــم می‌شـوم

ثبت‌نام مدرسه و هزینه تحصیل

کوله‌ مــهــربانی

دخـتـران محصل مــهــرطه را در شور و
شوق سال جدید تحصیلی بدرقه کنید.

هر سهم مشارکت پر کردن کوله مهربانی ۴۵ هزار تومان

مــــن هم سهـیــم می‌شـوم