روز جهانی داوطلب

در هر جامعه، انبوهی از نیروهای داوطلب هستند که بی‌دستمزد کار می‌کنند؛ تا از رنجی بکاهند. روز جهانی داوطلب را گرامی می‌داریم.

روز جهانی داوطلب

هیچ‌کس بدون دست‌مزد کار نمی‌کند. این قاعده طبیعی زندگی‌ست. بدون دستمزد، نه کار، معنادار است نه فرد و جامعه، حیات خواهند داشت. اما در هر جامعه، انبوهی از نیروهای داوطلب هستند که بی‌دستمزد کار می‌کنند؛ تا از رنجی بکاهند. داوطلبان نه‌تنها دستمزدی دریافت نمی‌کنند، بلکه بخشی از اموال خود را هم اهدا می‌کنند.

جامعه دو چهره دارد:

چهره نخست ارتباطات قراردادی است؛ برای تامین سود دوجانبه. با این چهره، هرکس در نتیجه زندگی اجتماعی، سود و رفاه خود را بیشینه می‌کند. بی توجه به آن‌که در میان، چه کسانی از راه می‌مانند و به حاشیه پرتاب می‌شوند.

چهره دوم با توجه به حاشیه‌های مغفول، رخ نشان می‌دهد. جامعه نیازمند عشق، دوستی و مــهــر است.

نیروهای داوطلب این چهره جامعه را ظاهر می‌کنند. قلمروی از با هم، بدون دخالت قدرت و سیاست، فراهم می‌آورند. داوطلب مزدی دریافت نمی‌کند؛ اما در این قلمرو، خود را پیدا می‌کند. با خود آشتی می‌کند و امکان آشتی و صلح را برای اجتماع انسانی فراهم می‌آورد. سیاست، اقتصاد و فرهنگ؛ میان مردمان جهان مرز می‌کشند و فاصله می‌اندارند.

نیروهای داوطلب مرزها را درمی‌نوردند و تصویری بالقوه از صلح و پیوند جهانی ترسیم می‌کنند. 

ما در موسسه خیریه مهرطه، روز جهانی نیروهای داوطلب را پاس می‌داریم. این روز را به همه نیروهای داوطلب میهن‌مان تبریک می گوییم و دست آن‌ها را می‌فشاریم و برکت وجودشان را شکرگزاریم.


این مطلب را به اشتراک بگذارید