نگهداری شبانه‌روزی

فعالیت اصلی موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه؛ نگهداری شبانه‌روزی، سرپرستی و حمایت همه‌جانبه از دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست است. مــهــرطه مانند یک خانواده‌ی واقعی، در جنبه‌های مختلف زندگی، متعهدانه همراه و حامی فرزندان خود می‌باشد.