مــهــربانی، بومرنگ زندگی‌ست

حمایت دختران خانه‌ی ارغوان از کادر درمانی بیمارستان لقمان