بانوان همیار مــهــرطه

این گروه فعال که همیاران نام دارد، شامل جمعی از بانوان میانسال و جوان است. درهمیاران هر فردی وظیفه‌ای برعهده دارد که آن را با صبر و حوصله انجام می‌دهد.