قوانین و مقررات

مرکز نگهداری از دختران نیازمند سرپرست(بی سرپرست و بد سرپرست) و حامی زنان سرپرست خانوار دارای فرزند در حال تحصیل است. تمامی وجوهی که از طریق سایت به حساب موسسه واریز می­شود جهت توانمندسازی گروه­های تحت حمایت صرف می­ شود.

 

  • در صورت واریز وجه توسط خیر به حساب موسسه نیکوکاری مهرطه، خیر می­تواند از موسسه نیکوکاری مهرطه شفاف سازی بخواهد.
  • انسداد و برگشت پول به خیر مشروط به عدم استفاده از آن است و این فرایند فقط تا ۲۴ ساعت قابلیت برگشت دارد.