بایگانی برچسب برای: تاثیر فعالیت بدنی در کاهش اضطراب کودکان

نگرانی شبیه ابر است

احساس نگرانی یا اضطراب در روند زندگی کودک امری عادی‌ست. نگرانی کودک می‌تواند ناشی از عدم شناخت او نسبت به افراد و موقعیت‌های جدید باشد.