کودکان و زلزله

بی‌گمان آسیب‌پذیرترین گروه انسانی پس از زلزله، کودکان می‌باشند که می‌بایست به‌صورت ویژه به آن پرداخت در این قسمت به بحث کودکان بی‌سرپرست پس از زلزله می‌پردازیم.