قوانین و مقررات

 

مرکز نگهداری از دختران نیازمند سرپرست (بی‌سرپرست و بدسرپرست) و حامی زنان سرپرست خانوار دارای فرزند در حال تحصیل است. تمامی وجوهی که از طریق سایت به حساب موسسه واریز می­‌شود جهت توانمندسازی گروه­‌های تحت حمایت صرف می­‌شود.

 

  • در صورت واریز وجه توسط خیر به حساب موسسه نیکوکاری مهرطه، خیر می­‌تواند از موسسه نیکوکاری مهرطه شفاف سازی بخواهد.
  • انسداد و برگشت پول به خیر مشروط به عدم استفاده از آن است و این فرایند فقط تا ۲۴ ساعت قابل  انجام است.