قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

مرکز نگهداری از دختران نیازمند سرپرست(بی سرپرست و بد سرپرست) و حامی زنان سرپرست خانوار دارای فرزند در حال تحصیل است. تمامی وجوهی که از طریق سایت به حساب موسسه واریز میشود جهت توانمندسازی گروههای تحت حمایت صرف میشود.