کودکان و زلزله

یادداشتی درباره‌ی آسیب‌پذیری کودکان در برابر زلزله