گروه موسیقی

آموزش و اجرای موسیقی به دختران مهرطه، برگزاری کنسرت های خیریه به نفع موسسه توسط اعضایی برگزار میشود که داوطلبانه عضو گروه موسیقی موسسه نیکوکاری مهرطه شدند.

گروه موسیقی سیحامون به سرپرستی هاتف صادقی تهرانی یکی از گروههای جوان و خلاق موسیقی است که سالهاست داوطلبانه با مهرطه همکاری می کند.