گروه درمانی و مشاوره

در طول فعالیت موسسه نیکوکاری مهرطه همواره گروهی از پزشکان، متخصصان، روانشناسان و مشاوران همواره بدون چشمداشت و داوطلبانه دختران مهر را یاری رساندهاند.

موسسه مهرطه همواره از همه پزشکان، دندانپزشکان، متخصصان و به طور کلی کلیه فعالان حوزه خدمات درمان و روانشناختی دعوت به همکاری داوطلبانه میکند.