گروه جوانان

بزرگترین سرمایه اجتماعی هر موسسهی مردم نهاد داوطلبان آن است، موسسه نیکوکاری مهرطه نیز با تیکه بر اصل مسئولیت اجتماعی شهروندان، تلاش میکند تا با بهرهگیری از توان و خلاقیت جوانان قدمهای بیشتری در بهبود و تغییر وضعیت گروه هدف تحت حمایت خود بردارد.

گروه پر انرژی داوطلبان جوان مهرطه با اعتقاد بر مسئولیت اجتماعی و انسانی خود در برگزاری رویدادهای متنوع همراه موسسه مهرطه هستند و با مشارکت در برنامه هایی که به نفع دختران در معرض آسیب برگزار میشود کار جمعی را تمرین و تجربه کنند. این گروه  یک امکان برای همه جوانانی است که علاقمند به مشارکت در فعالیتهای گروهی و اجتماعی هستند. هر داوطلبی می تواند با پر کردن فرم عضویت مهرطه در عضو این گروه باشد.