هیئت مدیره و امنا

هیأت مؤسس عبارتند از:

۱- زهره زارع

۲- سوری عابدینی مطلق

۳- یگانه صالحپور آتش باز

۴- ژیلا رسام عربزاده

۵- صنوبر رحیمیان

تبصره: هیأت مؤسس مؤسسه بعد از تأسیس مؤسسه و معرفی هیات امناء از بین خود و یادیگران مسئولیتی در قبال مؤسسه نخواهند داشت وکلیه صفحات اساسناه می بایست به امضای هیئت مؤسس مؤسسه برسد.

فصل دوم: ارکان

ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف: هیأت امناء

ب: هیأت مدیره

ج: مدیر عامل

د: بازرس یا بازرسان

الف: هیأت امناء

 مجمع عمومی هیأت امناء با تعداد (نصف بعلاوه یک اعضاء) تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره: فعالیت هیأت امناء افتخاری خواهد بود.

چنانچه هر یک از اعضاء هیأت امناء فوت نماید یااستعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد، هیأت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و بارای سه چهارم اعضاء خود بعنوان جانشین وی انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۱: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد، مؤسسه از ادامه فعالیت محروم و خود به خود منحل خواهد شد.

تبصره ۲: نماینده سازمان بهزیستی باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کلیه صورتجلسات را امضاء نماید.

تبصره ۳: حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح است الزامی بوده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بدون تأیید نماینده سازمان بهزیستی فاقداعتبار خواهد بود.

مجمع عادی سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد.

برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضا و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاحاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضا هیات امنا تشکیل گردد. دعوت برای مجمع عمومی ازطریق کتبی یادرج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار می باشد.

تبصره: در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و یا موسسه در مرحله انحلال قرار گیرد را بنماید.

 

وظایف مجمع عمومی هیأت امناء عبارتنداز:

۱- انتخاب و تجدید اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

۲- عزل بعض یا کل اعضای هیات مدیره و بازرسان

۳- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان

۴- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرسان

۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا طبق مندرجات ماده ۱۱

۶- تصویب ترازنامه و منابع تامین اعتبار

۷- تعیین خط مشی کلی موسسه و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح موسسه خیریه باشد.

۸- تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های موسسه خیریه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

۹- تصویب تغییرات مفاد اساسنامه

۱۰- تصمیم گیری در خصوص انحلال موسسه خیریه

 

مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱- با درخواست هیات مدیره یا بازرس و بازرسان

۲- با درخواست یک سوم ازاعضای هیات امنا

تبصره: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده تلفنی یا کتبی یادرج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشاربوده و مطابق باشرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آراء موافقاز تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر ناظر دایر می شود.

تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.

تبصره۲: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.

ب: هیات مدیره

موسسه خیریه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضور اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا و هیات مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

در صورت استعفا یافوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

 هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

اعضای هیات مدیره حداکثر تایک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد شد .انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود رابه سازمان بهزیستی استان یا ستاد ارسال نماید.

هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

۱- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول

۲- رسیدگی به حسابهای موسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات

۳- اجرای مصوبات مجامع عمومی هیات امنا در راستای اجرای اهداف موسسه

۴- افتتاح حساب در بانکها بنام موسسه مهر طاها

۵- انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و درصورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر

۶- بطورکلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثتای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیئت امنا می باشد به نام موسسه خیریه انجام دهد.

تبصره ۱: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل یارئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر
خواهد بود.

تبصره ۲: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیات امنا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می باشد.

ج: مدیرعامل

هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیات مدیره، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی موسسه خیریه انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید، که عزل وی نیز از اختیارات هیئت مدیره خواهد بود و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه خیریه محسوب شده و از طرف موسسه خیریه حق امضا را دارد.

تبصره ۱: مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد شد و اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۲: انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع می باشد.

ج: بازرس یا بازرسان

 مجمع عمومی هیات امنا ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و۱ نفر را بعنوان علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱) بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی

۲) بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی وغیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

۳) ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره و مدیرعامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی و مجمع عمومی.

تبصره ۱: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند.

تبصره۲: کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اجازه بازدید و بازرسی از نحوه خدمات فنی، دفاتر و اسنادمالی موسسه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق ضوابط ومقررات سازمان بهزیستی و آئین نامه ودستور العمل های مربوطه می توانند اقدام لازم را معمول دارند.

تبصره ۳: موسسه مکلف به همکاری با کارشناسان و نمایندگان سازمان بهزیستی بوده ودر صورتی که ممانعتی از انجام بازدید و بازرسی بعمل آورد، متخلف محسوب و پرونده مربوطه در کمیسیون نظارت استان مطرح خواهد شد.

کلیه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیات مدیره موسسه باید جهت بررسی در دسترس بازرسان سازمان بهزیستی و بازرس( یا بازرسان) موسسه قرار گیرد.

اسامی اعضای هیات مدیره موسسه نیکوکاری مهرطه عبارتند از:

زهرا نژاد بهرام رییس هیات مدیره

زهره زارع مدیر عامل

ابراهیم زندی شهری نژاد خزانه دار

شهین ایروانی عضو اصلی

فرحناز جلیلی عضو اصلی

صنوبر رحیمیان عضو علی البدل