اساسنامه

اساسنامه موسسات غیر انتفاعی غیر تجاری موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

 

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده ۱) نام مؤسسه خیریه مهر طاها است که در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار مؤسسه خیریه نامیده می شود.

ماده ۲) موضوع فعالیت مؤسسه خیریه در حوزه امور اجتماعی می باشد.

تبصره: کلیه فعالیتهای مؤسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد.

ماده ۳) محل: مرکز اصلی مؤسسه خیریه در تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- کوچه شهدا- پلاک ۱۰ واقع است و در صورت نیاز می تواند ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ در سایر نقاط شعبه دایر نماید.

ماده ۴) تابعیت مؤسسه خیریه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن تابعیت خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۵) مدت فعالیت: مؤسسه خیریه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده ۶) دارایی اولیه مؤسسه خیریه اعم از منقول ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که توسط اعضای هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

 

 

ماده ۷) اهداف مؤسسه عبارتند از:

 • تأسیس خانه کودک ونوجوان به منظورمواقبت های حمایتی و شبانه روزی (کودکانی که مسئولیت آنان از طریق سازمان بهزیستی و یا دیگر ارگانها و مؤسسات به مؤسسه خیریه محول می گردد).
 • تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی.
 • حمایت از زنان به منظور ارتقاء و سطح زندگی آنان.
 • حمایت از افراد نیازمند در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی.

روشهای اجرایی اهداف:

 • برپایی مرکز نگه داری شبانه روزی و رسیدگی به امور معاش روزانه، تحصیل، سلامت روان و امور خانوادگی جهت بازگشت آنان به زندگی متعارف.
 • انجام امور لازم از قبیل: آموزش، تغذیه، و سلامت روان جهت رشد و ارتقاء سطح زندگی.
 • انجام آموزش های لازم جهت کمک به رفع موانع موجود در زندگی زنان.

تبصره: مؤسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت مؤسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع می باشد.

ماده ۸) هیأت مؤسس عبارتند از:

 • زهره زارع
 • سوری عابدینی مطلق
 • یگانه صالحپور آتش باز
 • ژیلا رسام عربزاده
 • صنوبر رحیمیان

تبصره: هیأت مؤسس مؤسسه بعد از تأسیس مؤسسه و معرفی هیات امناء از بین خود و یادیگران مسئولیتی در قبال مؤسسه نخواهند داشت وکلیه صفحات اساسناه می بایست به امضای هیئت مؤسس مؤسسه برسد.

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

 

فصل دوم: ارکان

ماده ۹) ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف: هیأت امناء

ب: هیأت مدیره

ج: مدیر عامل

د: بازرس یا بازرسان

الف: هیأت امناء

ماده ۱۰) مجمع عمومی هیأت امناء با تعداد (نصف بعلاوه یک اعضاء) تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره: فعالیت هیأت امناء افتخاری خواهد بود.

ماده ۱۱) چنانچه هر یک از اعضاء هیأت امناء فوت نماید یااستعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد، هیأت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و بارای سه چهارم اعضاء خود بعنوان جانشین وی انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۱: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد، مؤسسه از ادامه فعالیت محروم و خود به خود منحل خواهد شد.

تبصره ۲: نماینده سازمان بهزیستی باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کلیه صورتجلسات را امضاء نماید.

تبصره ۳: حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح است الزامی بوده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بدون تأیید نماینده سازمان بهزیستی فاقداعتبار خواهد بود.

ماده ۱۲) مجمع عادی سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد.

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضا و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاحاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضا هیات امنا تشکیل گردد. دعوت برای مجمع عمومی ازطریق کتبی یادرج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار می باشد.

تبصره: در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و یا موسسه در مرحله انحلال قرار گیرد را بنماید.

ماده ۱۳) وظایف مجمع عمومی هیأت امناء عبارتنداز:

 • انتخاب و تجدید اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 • عزل بعض یا کل اعضای هیات مدیره و بازرسان
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرسان
 • تعیین عضو جانشین هیات امنا طبق مندرجات ماده ۱۱
 • تصویب ترازنامه و منابع تامین اعتبار
 • تعیین خط مشی کلی موسسه و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح موسسه خیریه باشد.
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های موسسه خیریه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.
 • تصویب تغییرات مفاد اساسنامه
 • تصمیم گیری در خصوص انحلال موسسه خیریه
ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

ماده ۱۴) مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 • با درخواست هیات مدیره یا بازرس و بازرسان
 • با درخواست یک سوم ازاعضای هیات امنا

تبصره: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده تلفنی یا کتبی یادرج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشاربوده و مطابق باشرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آراء موافقاز تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵) مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر ناظر دایر می شود.

تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.

تبصره۲: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.

ب: هیات مدیره

ماده ۱۶) موسسه خیریه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضور اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا و هیات مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده ۱۷) در صورت استعفا یافوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

ماده ۱۸) هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۹) اعضای هیات مدیره حداکثر تایک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲۰) هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد شد .انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود رابه سازمان بهزیستی استان یا ستاد ارسال نماید.

ماده ۲۱) هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

 • حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول
 • رسیدگی به حسابهای موسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات
 • اجرای مصوبات مجامع عمومی هیات امنا در راستای اجرای اهداف موسسه
 • افتتاح حساب در بانکها بنام موسسه مهر طاها
 • انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و درصورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر
 • بطورکلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثتای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیئت امنا می باشد به نام موسسه خیریه انجام دهد.
ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

 

تبصره ۱: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل یارئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر
خواهد بود.

تبصره ۲: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیات امنا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می باشد.

ج: مدیرعامل

ماده ۲۲: هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیات مدیره، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی موسسه خیریه انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید، که عزل وی نیز از اختیارات هیئت مدیره خواهد بود و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه خیریه محسوب شده و از طرف موسسه خیریه حق امضا را دارد.

تبصره ۱: مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد شد و اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۲: انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع می باشد.

ج: بازرس یا بازرسان

ماده ۲۳) مجمع عمومی هیات امنا ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و۱ نفر را بعنوان علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب
خواهد نمود.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده۲۴) وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی
 • بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی وغیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 • ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره و مدیرعامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی و مجمع عمومی.
ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

 

 

 

تبصره ۱: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند.

تبصره۲: کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اجازه بازدید و بازرسی از نحوه خدمات فنی، دفاتر و اسنادمالی موسسه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق ضوابط ومقررات سازمان بهزیستی و آئین نامه ودستور العمل های مربوطه
می توانند اقدام لازم را معمول دارند.

تبصره ۳: موسسه مکلف به همکاری با کارشناسان و نمایندگان سازمان بهزیستی بوده ودر صورتی که ممانعتی از انجام بازدید و بازرسی بعمل آورد، متخلف محسوب و پرونده مربوطه در کمیسیون نظارت استان مطرح خواهد شد.

ماده ۲۵)کلیه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیات مدیره موسسه باید جهت بررسی در دسترس بازرسان سازمان بهزیستی و بازرس( یا بازرسان) موسسه قرار گیرد.

فصل سوم: منابع تامین اعتبار و مواد متفرقه

ماده ۲۶) منابع تامین اعتبار موسسه خیریه از طریق جمع آوری هدایا، قوبل وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیتهای مندرج در ماده ۷ اساسنامه و سایر کمک ها و تسهیلاتی که در جهت تامین منابع مالی موسسه خیریه ضرورت دارد تامین می شود.

تبصره ۱: کلیه وجوه و درآمدهای موسسه در حساب الکترونیکی مخصوصی که بنام موسسه و یا معرفی سازمان بهزیستی در نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مفتوح شده است نگهداری خواهد شد در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز است هر گونه گزارش گردش حساب مالی موسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ نماید.

تبصره ۲: سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده ۲۷) کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه ای که به ثبت رسیده اند و به مصرف گروه هدف سازمان می رسد از پرداخت مالیات معاف می باشند.

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

 

 

 

ماده ۲۸) شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی توسط موسسات خیریه:

 • عدم معامله موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و نیز هیات امنا و مدیران با موسسه
 • عدم هر گونه برداشت یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی و غیر نقدی موسسه توسط موسسان
  یا صاحبان سرمایه
 • مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود.
 • موسسات خیریه مکلفند صورتجلسات درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف ۴ ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانونی و آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام و در صورت تائید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه
  تسلیم نماید.
 • انجام سایر مقررات مذکور در آئین نامه اجرایی مربوطه وتکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم.
 • عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از سوی موسسات خیریه در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
 • تبصره: رعایت مفاد ماده ۲۷ و ۲۸ درخصوص موسسات خیریه لازم الاجرا می باشد.

ماده ۲۹) کلیه مدارک، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود و مکاتبات رسمی موسسه به امضای مدیرعامل و در غیاب او رئیس هیات مدیره و مهر موسسه خیریه خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات امنا وهیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده

ماده ۳۰) محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید پس از کسب مجوز کتبی از کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی بوده و به اطلاع اداره ثبت برسد.

ماده ۳۱) موسسه دارای مهر و یاآرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیات مدیره و تایید کمیسیون ماده ۲۶ خواهد رسید.

تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئولیت قانونی دارند.

ماده ۳۲) در سایر موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشوری عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۳۳) انحلال: در صورت انحلال موسسات موضوع دستورالعمل بند ۱۳ مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای راپس از هماهنگی با کمیسیون ماده ۲۶ انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به سازمان بهزیستی کشور و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

تبصره: در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم موسسات غیر دولتی مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۳۴) انجام فعالیتهای فرهنگی موسسه خیریه با رعایت مقررات و موازین مربوطه از سوی سازمان بهزیستی استان تهران پس از اخذ مجوزهای مربوطه مجاز می باشد.

ماده ۳۵) برای هر یک از فعالیتها و اهداف مندرج در ماده ۷ موسسه خیریه میبایست پس از تصویب اساسنامه توسط کمیسیون ماده ۲۶ استانی یا عالی و اخذ پروانه تاسیس پروانه فعالیت لازم را مطابق دستور العمل های مربوطه از کمیسیون ماده ۲۶ استانی اخذ نماید.

ماده ۳۶) این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۶ ماده و ۲۷ تبصره در نشست مورخ ۰۷/۰۷/۹۲ ساعت ۱۰ صبح هیات موسس به تصویب رسید.

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی
۱ زهره زارع ۵ صنوبر رحیمیان
۲ سوری عابدینی مطلق
۳ یگانه صالحپور
۴ ژیلا رسام عربزاده